Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych

Kierownik Pracowni
dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof ASP
gschulze-glazik@asp.krakow.pl

dr Anna Forczek-Sajdak – adiunkt   aforczek-sajdak@asp.krakow.pl
mgr Regina Główczak – asystent   rglowczak@asp.krakow.pl
mgr Karolina Molga – asystent   kmolga@asp.krakow.pl

Prowadzone są wykłady, prezentacje oraz ćwiczenia dla studentów II, III i V roku specjalności konserwacja i restauracja malarstwa, które wprowadzają w dziedzinę konserwacji-restauracji malowideł ściennych, w metodykę pracy konserwatora, w zagadnienia profilaktyki konserwacji oraz w zakres diagnostyki i badań konserwatorskich. Obejmują zagadnienia: podłoża konstrukcyjnego w malarstwie ściennym, rozpoznania obiektu w tym jego budowy technologicznej i chronologicznej, stanu zachowania i przyczyn zniszczeń, badań odkrywkowych nawarstwień ściennych a także uzupełniania ubytków warstwy malarskiej oraz aranżacji malowideł ściennych. Omawiane są także materiały konserwatorskie stosowane dawniej i współcześnie. Ćwiczenia w pracowni przeprowadzane na spreparowanych malowidłach są przygotowaniem do prac w terenie w obiektach zabytkowych. W obu przypadkach realizowane są w oparciu o opracowany program prac konserwatorsko-restauratorskich, uwzględniający wszystkie wymagane w danym przypadku zabiegi techniczne oraz estetyczne, a niekiedy aranżację malowidła po wykonanych pracach. Wymagana jest pełna dokumentacja konserwatorska która obejmuje opracowanie pisemne, dokumentację fotograficzną, badania technologiczne, kwerendę archiwalną.

7 6  4 3 2 1