Zakład Historii Sztuki i Teorii Konserwacji

Kierownik Zakładu
dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP   
ppencakowski@asp.krakow.pl

dr Ewa Herniczek – wykładowca   eherniczek@asp.krakow.pl
dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII

Prowadzi zajęcia (wykłady i ćwiczenia) dla obydwu specjalności z przedmiotów: Historia sztuki polskiej, Wstęp do historii sztuki, Teoria konserwacji i Historia konserwacji w dwóch zasadniczych blokach: historyczno-artystycznym i teoretyczno-konserwatorskim. Pierwszy z nich adresowany jest do studentów od I do IV rok. Na I roku studiów prezentowane są zagadnienia wstępne i wprowadzające: terminlogia z zakresu historii sztuki, przegląd gatunków i form w sztuce, porządków architektonicznych, informacje o metodach badania dzieł sztuki. Wykłady w kolejnych sześciu semestrach dotyczą dziejów sztuki w Polsce, od epoki przedromańskiej po czasy najnowsze (sztuka średniowieczna na roku II, nowożytna na roku III, a nowoczesna na IV). W drugim bloku zajęć prezentowana jest historia konserwacji zabytków i dzieł sztuki, jako odrębna dziedzina działalności ludzkiej, jak również rozwój doktryn i teorii konserwatorskich.W Zakładzie prowadzone są również konsultacje problematyki historyczno-artystycznej prac semestralnych i magisterskich.

Wykładowcy związani w minionych latach pracą w Zakładzie: dr Juliusz Ross (1965–1976), mgr Maria Dayczak-Domanasiewicz (1972–1991); W pierwszych latach istnienia Wydziału wykładowcami przedmiotu Historia sztuki polskiej byli ówcześni i przyszli profesorowie UJ: prof. dr Karol Estreicher (1951), dr Lech Kalinowski (1951–1960), mgr inż. arch. Piotr Krakowski (do 1966 roku)