Zasady przyjęć na I rok studiów

Studenci III roku podczas uzupełniania ubytków warstwy malarskiej, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie, rok akademicki 2020/2021, fot. Paweł Gąsior
Studenci III roku podczas uzupełniania ubytków warstwy malarskiej, Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie, rok akademicki 2020/2021, fot. Paweł Gąsior

Zasady przyjęć na I rok studiów roku akademickim 2024/25

WydziałKonserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Kierunekkonserwacja i restauracja dzieł sztuki
Poziom i forma studiówstacjonarne jednolite studia magisterskie
Specjalnościkonserwacja i restauracja malarstwa
konserwacja i restauracja rzeźby
Czas trwania studiów:12 semestrów
Limit przyjęć:20 osób (łącznie na obie specjalności)
– 14 osób na specjalność konserwacja i restauracja malarstwa
– 6 osób na specjalność konserwacja i restauracja rzeźby

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem konserwacja@asp.krakow.pl lub tel. 12 662 99 01 kom. 789 066 956 w godzinach pracy Dziekanatu (od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-14.00).

Ważne terminy

Rejestracja i przesyłanie dokumentów
 • Rejestracja kandydatów online: 28 maja – 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00
 • Przesyłanie dokumentów (wielkość plików pdf do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online 28 maja – 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00
  (Uwaga: maturzyści 2024 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 11 lipca 2024 roku do godz. 12:00)
 • ogłoszenie wyników procesu rekrutacji (w systemie online) 12 lipca 2024 r. o godz. 14:00
Egzamin
 • Etap I – przegląd i ocena prac wraz z rozmową (online) 20, 21* czerwca 2024 (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)
 • Etap II – egzamin praktyczny (stacjonarnie) 25, 26, 27 czerwca 2024 (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)
 • Etap III – egzamin teoretyczny (stacjonrnie) 2 lipca 2024

Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu – czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 18 czerwca 2024 o godz. 12:00.

Uwaga:
Kandydaci, którzy posiadają konto w systemie Akademus, ale jest ono nieaktywne (kandydaci z poprzedniej rekruracji, absolwenci, osoby, które utraciły status studenta ASP w Krakowie), przed rozpoczęciem rejestracji muszą ponownie aktywować konto, przesyłając na adres: it@asp.krakow.pl  maila z prośbą o ponowną aktywację konta. Aktywacja konta będzie wykonywana w terminie od 29 maja do 18 czerwca 2024 do godz. 12:00.

Uwaga:

Osobiste konto kandydata w systemie jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w panelu po lewej stronie). Prosimy o regularne sprawdzanie swojego konta i skrzynki odbiorczej. Kandydaci będą otrzymywać na nią szczegółowe informacje od Sekretarzy Zespołów Rekrutacyjnych, m. in. dotyczące formy, godziny i miejsca odbywania poszczególnych etapów egzaminów wstępnych. Sekretarz informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin praktyczny. Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Po ogłoszeniu wyników osoby przyjęte na I rok studiów otrzymają komplet dokumentów do uzupełnienia (oświadczenie o podjęciu studiów w ASP oraz zaświadczenie lekarskie, które należy będzie złożyć/przesłać pocztą do właściwego Dziekanatu Wydziału w terminie do /ostatni tydzień/ lipca 2024 r.)

Literatura i materiały audiowizualne zalecane kandydatom na WKiRDS – dostępne poniżej.

Studentka Anna Skokan (III rok) podczas wykonywania sondy stratygraficznej w celu rozpoznania budowy malowidła, podczas badań odkrywkowych w kościele p.w. św. Mikołaja w Doboszowicach (Dolny Śląsk), Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Karolina Molga
Studentka III roku podczas wykonywania sondy stratygraficznej w celu rozpoznania budowy malowidła, podczas badań odkrywkowych w kościele p.w. św. Mikołaja w Doboszowicach (Dolny Śląsk), Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Karolina Molga

Przebieg egzaminu wstępnego

Etap 1: przegląd i ocena prac wraz z rozmową (online)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia prezentują Komisji Rekrutacyjnej prace własne w ilości ok. 30 sztuk:

 • na specjalność konserwacja i restauracja malarstwa: do 10 obrazów (w dowolnej technice malarskiej), do 10 rysunków oraz szkice
 • na specjalność konserwacja i restauracja rzeźby: dokumentację fotograficzną do 10 rzeźb, do 10 rysunków oraz szkice.

Prace powinny być podpisane i datowane.

Kandydaci przesyłają prace własne w formie plików elektronicznych z wykorzystaniem udostępnionego systemu informatycznego ASP.

W wyznaczonym terminie prezentują komisji prace własne w formie wideokonferencji za pośrednictwem narzędzia Teams z pakietu MS Office 365 ASP. Prowadzona w trakcie prezentacji rozmowa z kandydatem może dotyczyć prezentowanych prac, zainteresowań zawodowych kandydata oraz zainteresowań związanych z kierunkiem studiów.

Prezentowane prace wraz z rozmową podlegają ocenie punktowej.

Etap 2: egzamin praktyczny (stacjonarnie)

Na specjalność konserwacja i restauracja malarstwa zadania obejmują:

 • malarstwo – studium martwej natury,
 • rysunek – studium postaci*,
 • kompozycję malarską na zadany temat (z wyobraźni).

Na specjalność konserwacja i restauracja rzeźby zadania obejmują:

 • studium głowy w glinie**,
 • rysunek – studium postaci*,
 • kompozycję rzeźbiarską na zadany temat (z wyobraźni).

Zaleca się technikę olejną w zadaniach malarskich, węgiel lub ołówek w rysunkach.

* W przypadku ewentualnych ograniczeń związanych z obecnością modela w trakcie egzaminu praktycznego, kandydat wykonuje zadanie rysunkowe w oparciu o martwą naturę.

** W przypadku ewentualnych ograniczeń związanych z obecnością modela w trakcie egzaminu praktycznego, kandydat wykonuje zadanie rzeźbiarskie – studium dłoni.

Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu praktycznego:

 • na specjalność konserwacja i restauracja malarstwa: zagruntowane podobrazia na dwa zadania malarskie, farby olejne, pędzle i inne przybory do malowania, papier rysunkowy B-1 (100 x 70 cm) oraz szkicownik w formacie A3, węgiel rysunkowy, ołówki i inne przybory do rysowania,
 • na specjalność konserwacja i restauracja rzeźby: przybory do modelowania w glinie, papier rysunkowy B-1 (100 x 70 cm) oraz szkicownik w formacie A3, węgiel rysunkowy, ołówki i inne przybory do rysowania.
Etap 3: egzamin teoretyczny (stacjonarnie)

Sprawdza wiedzę kierunkową i podstawowe wiadomości z zakresu technologii, muzealnictwa, specyfiki zawodu konserwatora, ochrony dóbr kultury oraz bieżących wydarzeń kulturalnych. Kandydat odpowiada na pytania z obszaru wylosowanych zagadnień, które stanowią punkt wyjścia do rozmowy na zadane tematy.

Literatura i materiały audiowizualne zalecane kandydatom na WKiRDS – dostępne poniżej.

Studentki I roku podczas zajęć z Identyfikacji podobrazi, Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Tanita Ciesielska
Studentki I roku podczas zajęć z Identyfikacji podobrazi, Zakład Materiałoznawstwa oraz Historii Technik Dzieł Sztuki, rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Tanita Ciesielska

Tematy do punktowanej rozmowy w ramach III Etapu egzaminu wstępnego:

 • Dawne i współczesne technologie artystyczne używane w malarstwie, grafice, rzeźbie i innych realizacjach z dziedziny sztuk plastycznych.
 • Galerie, muzea, miejsca i instytucje szczególnie istotne dla kultury, sztuki i dziedzictwa (zagraniczne, krajowe, w pobliżu mojego miejsca zamieszkania) – rodzaje i ich podstawowe zadania.
 • Uczelnia, do której zdaję, jej historia i znaczenie, patron, oferta edukacyjna, charakterystyka kierunku, który wybieram.
 • Kraków – miasto kultury, sztuki i nauki.
 • Zawód konserwatora dzieł sztuki (misja, etos pracy, kompetencje zawodowe oraz zakres działania, struktura organizacyjna służb konserwatorskich).
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (dostępne źródła informacji: wydawnictwa, sieć internetowa, literatura tematu), inne, wspomagające dziedziny z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych.
 • Sztuka i ochrona dziedzictwa w obliczu przemian cywilizacyjnych – możliwości i zagrożenia (nowe technologie, podstawy prawne, organizacje międzynarodowe).
 • Moje fascynacje i zainteresowania artystyczne (ulubiony artysta, kierunek artystyczny, wystawa, która zrobiła na mnie wrażenie).
 • Dzieło sztuki i jego interpretacja.
 • Sztuki plastyczne, rzemiosło, sztuka ludowa – charakterystyka, różnice, przykłady.
 • Podstawowe pojęcia z zakresu kultury, sztuk plastycznych i ochrony dziedzictwa (np. kopia, falsyfikat, dzieło sztuki dawnej, zabytek, pamiątka, miejsce pamięci, człowiek renesansu, mecenat, sztuka użytkowa, zabytek ruchomy i nieruchomy itp.).

Literatura i materiały wideo pomocne w przygotowaniu się do rozmowy w ramach III Etapu egzaminu wstępnego (proponowane materiały stanowią jedynie wskazówkę dla kandydatów):

Studentka IV roku podczas uzupełniania warstwy malarskiej, Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej , rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Wawrzyniec Woźniak
Studentka IV roku podczas uzupełniania warstwy malarskiej, Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej , rok akademicki 2020/2021, fot. mgr Wawrzyniec Woźniak

Punktacja

ETAP 1: przegląd i ocena prac

Kandydat może uzyskać maksymalnie 35 punktów.
Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 10 punktów.

ETAP 2: egzamin praktyczny

Kandydat może uzyskać maksymalnie 90 punktów.

Dla specjalności konserwacja i restauracja malarstwa:

malarstwo: maksymalnie 35 punktów,
rysunek: maksymalnie 30 punktów,
kompozycja: maksymalnie 25 punktów,

dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby:

rzeźba: maksymalnie 35 punktów,
rysunek: maksymalnie 30 punktów,
kompozycja: maksymalnie 25 punktów,

Warunkiem dopuszczenia do III etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 50 punktów.

ETAP 3: egzamin teoretyczny

Kandydat może uzyskać maksymalnie 24 punktów.
Warunkiem zaliczenia etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 7 punktów.