Stowarzyszenie Kon-Takt

Ochrona dziedzictwa kulturowego, konserwacja zabytków, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, to koncentrycznie zakreślone kręgi odnoszące się do sfery materialnej i niematerialnej równocześnie. W tym obszarze spotykają się, a często raczej zderzają inicjatywy, teorie, doktryny i działania praktyczne. Skuteczność ochrony zależy od uporządkowania jej elementów.

W najbliższej przyszłości wsparcie z budżetu państwa może być przeniesione z technicznej ochrony poszczególnych zabytków na bardziej planową ochronę szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Rodzi to potrzebę znacznie szerszego spojrzenia na wszelkie działania praktyczne zarówno od strony inwestorów, jak i wykonawców.

Takiego podejścia do zabytków nie można sobie wyobrazić bez szerokiej i ścisłej współpracy pomiędzy środowiskami związanymi zawodowo z ochroną dziedzictwa, a więc przede wszystkim architektami, konserwatorami, historykami sztuki, naukowcami wszelkich specjalności, producentami materiałów i specjalistami z zakresu organizacji i zarządzania.

Stowarzyszenie, zarejestrowane w styczniu 2013 roku, powstało z inicjatywy grupy konserwatorów i innych specjalistów zaangażowanych w ochronę dziedzictwa, która zawiązała się w marcu 2012 roku. Grupa ta zrzesza osoby przekonane o tym, że zachodzące zmiany wymuszają wypracowanie nowej formy działania dla branży konserwatorskiej. Seria nieformalnych spotkań, których celem było poszukiwanie optymalnych sposobów na integrację środowisk, zaowocowała decyzją o rejestracji Stowarzyszenia. Jako partner zbiorowy dla ustawodawców, wykonawców i ośrodków kształcenia, Stowarzyszenie jest w stanie podejmować działania zmierzające do optymalizacji standardów w dziedzinie ochrony zabytków.

Kluczową rolę w implementacji i ugruntowaniu wypracowanego spójnego sposobu postępowania będzie pełnić proces kształcenia specjalistów w dziedzinach związanych z ochroną dziedzictwa. Naturalnym partnerem dla inicjatywy powstałej w Krakowie jest Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którego funkcjonowanie Kon-Takt wspiera w ramach celów statutowych.

Cele i sposoby działania (wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia, przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 30 czerwca 2015 roku):

a. integracja osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i środowisk naukowych działających na rzecz kultury i sztuki, a w szczególności ochrony dziedzictwa kulturowego,
b. współpraca i wspieranie funkcjonowania Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w szczególności Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki,
c. wspieranie innowacyjnego rozwoju metod, technik i technologii oraz procedur stosowanych w ochronie dziedzictwa kulturowego, a w szczególności jego konserwacji i restauracji,
d. promocja i praktyczna realizacja idei odpowiedzialnej ochrony dziedzictwa kulturowego,
e. pomoc w wymianie informacji między członkami Stowarzyszenia oraz otoczeniem gospodarczym, naukowo-badawczym i administracyjnym,
f. tworzenie warunków dla skutecznej promocji i komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a. organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji,
b. wymianę doświadczeń i transfer wiedzy,
c. organizowanie i finansowanie działań kulturalnych,
d. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi podmiotami i organizacjami, w celu zapewnienia i ułatwienia członkom Stowarzyszenia dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii,
e. prowadzenie działalności promocyjnej na rzez Stowarzyszenia, między innymi przez prezentację opinii jej członków na temat problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w kręgach decyzyjnych oraz na forum publicznym,
f. prowadzenie badań naukowych w ramach działalności statutowej nieodpłatnej,
g. inicjowanie i finansowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, w tym poprzez prowadzenie prac konserwatorskich realizowanych w ramach działalności statutowej nieodpłatnej,
h. inicjowanie i finansowanie działań na rzecz nauki i badań naukowych,
i. inicjowanie i finansowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w tym w szczególności Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki,
j. nawiązywanie kontaktów z właścicielami i administratorami obiektów zabytkowych,
k. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych w zakresie celów statutowych,
l. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
m. współdziałanie z organami administracji samorządowej i państwowej, innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, kościelnymi, osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi, w zakresie realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Kon-Takt zaprasza wszystkich do dyskusji i współpracy; w szczególności zaś osoby i podmioty, które dostrzegają potrzebę wypracowania standardów zabezpieczających odpowiedzialny i merytorycznie poprawny przebieg procesu przygotowania oraz realizacji prac konserwatorskich.

Prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w pałacu w Ciechanowicach, w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kątach Bystrzyckich, w kościele pw. św. Barbary w Małej Kamienicy, w kościele pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie, w klasztorze podominikańskim we Lwowie w kościele w Mościskach, w Hussakowie oraz w Podhorcach na Ukrainie, były dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski pochodzących z funduszu kultury.

Logo MKIDN