Praktyki studenckie

Zasady i tryb odbywania praktyk zawodowych dla studentów WKiRDS ASP w Krakowie

Integralną częścią procesu kształcenia studenta na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki są praktyki studenckie, które przybierają formę plenerów artystycznych i praktyk zawodowych.

Podczas wyjazdów i zajęć poza uczelnią, prowadzący je nauczyciele akademiccy kładą nacisk na realizację zadań związanych z przyszłą specjalnością zawodową studentów oraz z rozwojem indywidualnych zdolności studentów, którzy mogą stanąć przed nowymi wyzwaniami artystycznymi, zdobywając nowe doświadczenia.

Celem głównym praktyki zawodowej jest poznanie przez studentów specyfiki pracy konserwatorów m.in.: w warunkach terenowych poza pracownią, w naturalnym środowisku istnienia dzieł sztuki, galeriach, muzeach oraz innych instytucjach zajmujących się promocją kultury i sztuki. Praktyka ma na celu wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach oraz przygotowanie studenta do podjęcia pracy w zawodzie zgodnym z kształconą specjalnością. Dodatkowym atutem i celem praktyk jest stwarzanie warunków do współpracy między instytucjami oraz konserwatorami pracującymi zawodowo a studentami, co skutkuje nawiązywaniem kontaktów zawodowych, przydatnych np. do realizacji pracy semestralnej lub dyplomowej.

Praktyki studenckie mogą przyjąć formę zajęć praktycznych, terenowych, pobytów w krajowych
i zagranicznych instytucjach publicznych i niepublicznych (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury), w instytucjach których charakter działań związany jest z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów.

Opis procedury dotyczącej studenckich praktyk zawodowych

 1. Studenci realizują praktyki zawodowe w trybie indywidualnym.

Praktyka powinna odbyć się w okresie wakacji (w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych – po zakończeniu zajęć terenowych, najpóźniej do końca września). W szczególnych, uzasadnionych przypadkach dziekan może wyrazić  zgodę na odbywanie praktyki w innym czasie pod warunkiem, że praktyka nie będzie kolidować z uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych.

 1. Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 2. Praktyka odbywać się może w zakładach pracy, pod opieką osoby uprawnionej (konserwatora dzieł sztuki prowadzącego indywidualnie własną działalność zawodowa), instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach kulturalno-oświatowych krajowych lub zagranicznych wskazanych przez Uczelnię bądź zaproponowanych przez studenta.
 3. Studenci po II i III roku studiów realizują program praktyk zawodowych w terenie (prace realizowane bezpośrednio w obiektach zabytkowych), zgodnie ze specjalizacją studiów. Praktyki dotyczące malarstwa ściennego dla specjalizacji konserwacja malarstwa oraz konserwacji kamienia lub detalu architektonicznego dla specjalizacji konserwacja rzeźby.
 4. Studenci po IV roku studiów realizują program praktyk zawodowych obowiązkowo w muzeach.
 5. Przed rozpoczęciem praktyki wakacyjnej odbywającej się w terminie, student do 30 czerwca powinien pobrać w dziekanacie:
 • skierowanie na praktykę i Umowę o organizację studenckiej praktyki zawodowej sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron)
 • skierowanie na praktykę muzealną (IV rok)
 • Dziennik praktyki lub sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej (Wzór)
 • Kartę oceny zewnętrznej praktyki studenckiej skierowaną do interesariuszy
  i pracodawców.

Aby uzyskać zaliczenie praktyki należy przedłożyć do opiekuna praktyk za pośrednictwem dziekanatu  w terminie do końca września następujące prawidłowo wypełnione dokumenty:

 • jeden egzemplarz podpisanej Umowy o organizację studenckiej praktyki zawodowej (II i III rok)
 • Dziennik praktyki lub sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego nadzorującego praktykę zawodową ze strony organizatora praktyki
 • Kartę oceny zewnętrznej praktyki studenckiej.
 1. Na podstawie ww. dokumentów opiekun praktyk dokonuje zaliczenia praktyki.
 2. W przypadku gdy student zamierza odbywać praktykę zawodową poza granicami kraju, każdorazowo wymagana jest zgoda rektora, który określi wysokość dofinansowania.
 3. Opiekunem studenta w trakcie realizowania programu praktyk zawodowych powinien być konserwator dzieł sztuki. W szczególnych wypadkach (za zgodą dziekana/wydziałowego opiekuna praktyk) osoba posiadająca odpowiednio udokumentowane doświadczenie zawodowe.
 4. Student ma możliwość dofinansowania kosztów zakwaterowania i dojazdu zgodnie z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77 z dnia 2 listopada 2016, 10).
 5. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej procedurze decyzję podejmuje prodziekan.

Dokumenty związane z procedurą praktyk studenckich