Publikacje

Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Pomysł zainicjowania serii wydawniczej Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zrodził się podczas obchodów jubileuszu 40-lecia Wydziału, w programie których odbyło sie m.in. sympozjum poświecone działalności Pracowni Przenoszenia Malowideł Ściennych. Dlatego też pierwszy tom cyklu – obejmujący rozszerzoną wersje referatów wygłoszonych na konferencji – przyjął tytuł sympozjum: Wybrane problemy i nietypowe rozwiązania w transferze malowidła ściennego (z działalności Pracowni Przenoszenia Malowideł Ściennych) i został wydany w 1992 roku. Kolejne tomy ukazywały się, i nadal są wydawane, w odstępach rocznych, obejmując m.in. dysertacje doktorskie i habilitacyjne pracowników Wydziału, materiały z kolejnych konferencji organizowanych przez tutejszy Wydział i inne wybrane opracowania prezentujące jego dorobek. Inicjatorem powstania serii i jej stałym redaktorem naukowym była przez dwadzieścia lat prof. Maria Ostaszewska. W skład komitetu redakcyjnego wchodził zwykle: dziekan i prodziekan Wydziału oraz kierownicy Katedr. Redaktorem prowadzącym cykl była przez lata Maria Rola, opracowanie graficzne i projekt okładki – Beata Barszczewska-Wojda. Obecnie redakcją naukową serii zajmuje się dr Małgorzata Nowalińska, opracowanie językowe tekstów – Bogdana Kłeczkowa, projekt graficzny – Janusz Gawłowski, opracowanie materiału fotograficznego, skład i łamanie – Jacek Szymański, tłumaczenie na język angielski – Monika Bogdanowska.

Seria ukazuje się w ramach Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Pobierz

Prace Magisterskie

Wydawnictwo to zostało pomyślane jako cykliczne, wieńczące każdy rok akademicki. Pierwszy tom Prac Magisterskich podsumowywał rok akademicki 2012/2013, kolejny tom, rok następny.

Do znanej już serii wydawniczej Studia i Materiały… dołączyła pozycja przybliżająca wyniki prac badawczych i konserwatorskich, zrealizowanych w ramach prac magisterskich obronionych w danym roku akademickim. Jest to forma krótkiej prezentacji najistotniejszych elementów każdej z prac, uzupełniona materiałem ilustracyjnym.

Dwujęzyczna, polsko-angielska wersja wydawnictwa pozwala na przedstawienie dokonań Wydziału szerzej, kierując je do zagranicznych ośrodków akademickich kształcących konserwatorów – restauratorów zabytków, konserwatorów praktyków oraz osób sprawujących pieczę nad dziełami sztuki.

Seria ukazuje się w ramach Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

PRACE MAGISTERSKIE 2012/2013

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE 2013/2014

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE 2014/2015

Pobierz

PRACE MAGISTERSKIE 2015/16

Pobierz

Hodegetrie Krakowskie 1450-1490, tom II

na_plakat_okladka_hodegetria_t_1_drukUkazał się kolejny tom serii wydawniczej poświęconej fenomenowi powtarzalności wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej – Hodegetrie Krakowskie 1450–1490 tom II pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej i Marty Lempart-Geratowskiej. Autorami tekstów są: Małgorzata Schuster-Gawłowska, Małgorzata Nowalińska, Piotr Łopatkiewicz i Anna Sękowska. W publikacji wykorzystano ponadto niepublikowane opracowania Jerzego Gadomskiego i Heleny Małkiewiczówny.

Wieloletnie badania nad fenomenem powtarzalności typu ikonograficznego w malarstwie małopolskim na przykładzie Hodegetrii Krakowskiej zaowocowały wydaniem w 2015 roku pierwszego zbiorowo opracowanego tomu katalogowego, obejmującego trzynaście znanych dzieł z najwcześniejszego okresu, czyli z lat 1400–1450. Niniejszy tom dotyczy wydzielonego przez autorów dojrzałego i najintensywniejszego okresu wytwórczości i powielania typu, zamkniętego w przybliżonych granicach 1450–1490, i obejmuje łącznie trzydzieści siedem obrazów. Spośród nich znaczną większość można przypisać do jednego z trzech działających w tym okresie warsztatów, wyraźnie wyodrębniających się na tle omawianej twórczości. Katalog, szczegółowo opisujący każdy z obrazów, poprzedza ogólna synteza stylistyczna dzieł z lat 1450–1490 oraz analiza techniki i technologii wykonania.