Obrony prac magisterskich

Termin składania prac magisterskich w dziekanacie: do 14 maja 2018 r.

Termin egzaminu magisterskiego: 25 i 26 maja 2018 r.

Dyplomant zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów:

  1. Praca pisemna (wydruk) oraz zdjęcia, jeśli stanowią uzupełnienie pracy pisemnej.
  2. Praca pisemna w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF (2 szt.) oraz zdjęcia, jeśli stanowią uzupełnienie pracy pisemnej (2 szt.)
  3. Skrót pracy magisterskiej – 1800-2000 znaków (ze spacjami) + od 4-6 fotografii w wersji do druku. Do fotografii należy dołączyć opis z podaniem autora zdjęć.
  4. Oświadczenie studenta o udzieleniu prawa do wprowadzania i przetwarzania pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym. OŚWIADCZENIE
  5. Pierwszą stronę raportu szczegółowego z systemu antyplagiatowego podpisaną przez opiekuna pracy dyplomowej.
  6. Indeks z kartą egzaminacyjną z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS.
  7. 5 aktualnych fotografii do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 cm.
  8. Potwierdzenie wpłaty za dyplom (60 zł dyplom + 40 zł odpis w języku obcym).