Informacje dla dyplomantów

Termin składania prac magisterskich w dziekanacie: do 28 września 2020 r.

Termin egzaminu magisterskiego: 23 i 24 października 2020 r.

Dyplomant zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie kompletu dokumentów:

  1. Praca pisemna (wydruk) oraz zdjęcia, jeśli stanowią uzupełnienie pracy pisemnej
  2. Praca pisemna w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF (2 szt.) oraz zdjęcia, jeśli stanowią uzupełnienie pracy pisemnej (2 szt.)
  3. Skrót pracy magisterskiej – 1800-2000 znaków (ze spacjami) + od 4-6 fotografii w wersji do druku. Do fotografii należy dołączyć opis z podaniem autora zdjęć  WYTYCZNE
  4. Oświadczenie studenta o udzieleniu prawa do wprowadzania i przetwarzania pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym OŚWIADCZENIE
  5. Pierwszą stronę raportu szczegółowego z systemu antyplagiatowego podpisaną przez opiekuna pracy dyplomowej i zwrotem: „Praca dopuszczona do obrony”
  6. Indeks z kartą egzaminacyjną z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS
  7. Potwierdzenie wpłaty za dyplom i suplement w języku angielskim 40 zł