Wytyczne dla dyplomantów w roku akademickim 2022/2023

Termin składania prac magisterskich w dziekanacie: do 31 maja 2023 r.

Pierwszy Termin egzaminu magisterskiego: I połowa czerwca 2023 r.

Drugi termin składania prac magisterskich w dziekanacie: do 29 września 2023 r.

Drugi termin egzaminu magisterskiego: w II połowie października 2023 r.

Dyplomant zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie Wydziału, jednorazowo, kompletu dokumentów:

  1. Praca pisemna (wydruk) oraz zdjęcia, jeśli stanowią uzupełnienie pracy pisemnej
  2. Praca pisemna w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF (2 szt., płytki powinny być podpisane autor/tytuł) ) oraz zdjęcia, jeśli stanowią uzupełnienie pracy pisemnej (2 szt.) Uwaga: wielkość pliku nie może przekraczać 20MB
  3. Skrót pracy magisterskiej – 1800-2000 znaków (ze spacjami) + od 4-6 fotografii w wersji do druku. Do fotografii należy dołączyć opis z podaniem autora zdjęć
  4. Oświadczenie studenta o udzieleniu prawa do wprowadzania i przetwarzania pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym
  5. Pierwszą stronę raportu szczegółowego z systemu antyplagiatowego podpisaną przez opiekuna pracy dyplomowej i zwrotem: „Praca dopuszczona do obrony”.  Raport antyplagiatowy student otrzymuje od promotora pracy dyplomowej
  6. pracę maisterską w wersji elektronicznej oraz skrót pracy prosimy o przyniesienie rónież na pendrive’ie
  7. oryginalnie student otrzymuje dyplom, suplement oraz dwa odpisy w języku polskim. Można wnioskować o wydanie jednego egzemplarza odpisu dyplomu w języku angielskim zamiast w języku polskim – w tym celu student składa osobny wniosek. Za dodatkowy (trzeci) odpis dyplomu i suplementu należy uiścić oplatę 40 zł.
  8. Potwierdzenie wpłaty za dodatkowy egzemplarz dyplomu i suplementu 40zł
  9. W roku akademckim 2022/2023 pracę dyplomową student składa w systemie Akademus. Instrukcję jak należy to zrobić przekazuje Dziakanat Wydzału