Regulamin Galerii 4 Ściany

Ogólne zasady funkcjonowania Wydziałowej Galerii „Cztery ściany” działającej przy Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

1. Galeria Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki „Cztery ściany” została utworzona w październiku 2007 roku.

2. Galeria mieści się w budynku Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy ul. Lea 27-29 (parter).

3. Galeria zastała powołana do prezentacji i promocji dokonań artystycznych oraz artystyczno – badawczych studentów i pedagogów Wydziału KiRDS oraz zaproszonych gości. Galeria realizuje zaplanowany program wystaw w trakcie trwania roku akademickiego (od października do końca czerwca) W trakcie przerwy wakacyjnej Galeria jest zamknięta.

4. Galeria finansowana jest z dotacji Rektora (przyznawanej corocznie na działalność Galerii), ze środków Wydziału KiRDS oraz z innych środków pozyskanych na organizację wystaw.

5. Galerią kieruje Opiekun Artystyczny powoływany przez Radę Wydziału KiRDS na okres 4 lat (Opiekuna Artystycznego powołuje Rada Wydziału na wniosek Dziekana). Funkcja Opiekuna Artystycznego jest kadencyjna, może być sprawowana wielokrotnie. Opiekun Artystyczny przedstawia do akceptacji Dziekana jedną osobę na stanowisko Kuratora Galerii, który jest odpowiedzialny za realizację planu wystawowego. Opiekun Artystyczny może wnioskować do Dziekana, o powołanie dodatkowej osoby, na stanowisko Komisarza Wystawy (osoba wyznaczona do organizacji pojedynczej wystawy).

6. Przy Galerii działa Rada Programowa w składzie: Dziekan Wydziału KiRDS, Kierownik Katedry Sztuk Pięknych, Opiekun Artystyczny Galerii (w przypadku gdy funkcje się pokrywają, Dziekan może zaprosić do Rady innego pedagoga Wydziału by utrzymać trzyosobowy skład Rady). Rada zatwierdza plan wystawowy na bieżący rok akademicki przedstawiony przez Kuratora Galerii (cykl wystaw od października do maja). Plan wystaw powinien być przedstawiony Radzie Programowej i zatwierdzony na następny rok przed końcem upływającego roku akademickiego (najpóźniej do 31 maja). Rada programowa podejmuje decyzje przy pełnym składzie, większością głosów, każdy z jej członków może składać propozycje wystaw.

7. Do obowiązków Opiekuna Artystycznego należy:

  • przygotowanie planu wystaw na nadchodzący rok akademicki i przedstawienie go Radzie Programowej do akceptacji w wyznaczonym terminie
  • dbanie o sprawne działanie Galerii
  • opieka merytoryczna nad działalnością promocyjną i wydawniczą
  • prowadzenie dokumentacji z działalności Galerii.

8. Do obowiązku Kuratora należy:

  • pomoc w przygotowaniu i organizacji wystaw
  • organizowanie działań promocyjnych
  • współpraca z Działem Wydawnictw ASP
  • uaktualnianie dokumentacji z działalności Galerii umieszczonych na stronie internetowej Wydziału.

9. Kurator jest odpowiedzialny za realizację planu wystawowego przed Radą Wydziału
10. W uzasadnionych wypadkach plan wystaw może ulec zmianie za zgodą Rady Programowej.
11. W szczególnych wypadkach Dziekan może odwołać Kuratora przed upływem kadencji (obowiązki Opiekuna Artystycznego przejmuje Kurator do czasu powołania nowego Opiekuna Artystycznego).