Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Pomysł zainicjowania serii wydawniczej Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zrodził się podczas obchodów jubileuszu 40-lecia Wydziału, w programie których odbyło się m.in. sympozjum poświęcone działalności Pracowni Przenoszenia Malowideł Ściennych. Dlatego też pierwszy tom cyklu – obejmujący rozszerzoną wersje referatów wygłoszonych na konferencji – przyjął tytuł sympozjum: Wybrane problemy i nietypowe rozwiązania w transferze malowidła ściennego (z działalności Pracowni Przenoszenia Malowideł Ściennych) i został wydany w 1992 roku.

Kolejne tomy ukazywały się, i nadal są wydawane, w odstępach rocznych, obejmując m.in. dysertacje doktorskie i habilitacyjne pracowników Wydziału, materiały z kolejnych konferencji organizowanych przez tutejszy Wydział i inne wybrane opracowania prezentujące jego dorobek.

Inicjatorem powstania serii i jej stałym redaktorem naukowym była przez dwadzieścia lat prof. Maria Ostaszewska. W skład komitetu redakcyjnego wchodził zwykle: dziekan i prodziekan Wydziału oraz kierownicy Katedr. Redaktorem prowadzącym cykl była przez lata Maria Rola, opracowanie graficzne i projekt okładki – Beata Barszczewska-Wojda. Obecnie redakcją naukową serii zajmuje się dr Małgorzata Nowalińska, opracowanie językowe tekstów – Bogdana Kłeczkowa, projekt graficzny – Janusz Gawłowski, opracowanie materiału fotograficznego, skład i łamanie – Jacek Szymański, tłumaczenie na język angielski – Monika Bogdanowska.

Seria ukazuje się w ramach Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Spis dotychczas wydanych tomów (stan na rok 2016):

Pobierz

Najnowszy, 26 tom SiM: Analiza porównawcza zapraw iniekcyjnych do podklejania malowideł ściennych – produktów handlowych i mieszanek własnych

Karina Ewa Niedzielska, ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAPRAW INIEKCYJNYCH DO PODKLEJANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH – PRODUKTÓW HANDLOWYCH I MIESZANEK WŁASNYCH, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Karina Ewa Niedzielska, ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAPRAW INIEKCYJNYCH DO PODKLEJANIA MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH – PRODUKTÓW HANDLOWYCH I MIESZANEK WŁASNYCH / COMPARATIVE ANALYSIS OF INJECTION MORTARS FOR GLUING OF WALL PAINTINGS – COMMERCIAL PRODUCTS AND AUTHORIAL MIXTURES

Tom 26 serii Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych  poświęcono problematyce konserwacji odspojonych malowideł ściennych. Jest to szersze opracowanie naukowe w języku polskim oraz angielskim zawierające bogatą bibliografię, zebrane i podsumowane wyniki doświadczeń laboratoryjnych i terenowych analizujących parametry tynków historycznych, powszechnie stosowanych komercyjnych zapraw iniekcyjnych oraz autorskich mieszanek zapraw do podklejania malowideł ściennych.

W monografii podsumowano trendy światowe na temat wpływu i zastosowania materiałów do iniekcji i różnych dodatków zmieniających wybrane własności zapraw. Publikacja stanowi kompendium wiedzy dla konserwatorów, studentów konserwacji oraz osób zainteresowanych tą dziedziną. Opisane w książce wyniki badań pozwolą na bardziej świadome zastosowanie materiałów komercyjnych czy własnych mieszanek iniekcyjnych podczas działań konserwatorskich, przyczyniając się tym samym do stosowania materiałów bardziej kompatybilnych ze strukturą obiektu zabytkowego, wpływając na efektywność zabiegów naprawczych i ograniczając zakres przyszłych interwencji konserwatorskich.

W ramach badań prezentowanych w publikacji weryfikacji poddano także dotychczasowe normowe procedury testowe stosowane podczas prac konserwatorskich i prac laboratoryjnych nad zaprawami iniekcyjnymi. Standardowy zakres badań poszerzono o metody uwzględniające większą ilość zmiennych spotykanych w warunkach terenowych – podczas projektowania próbek do badań laboratoryjnych, co powinno mieć wpływ na bardziej celowe projektowanie zapraw iniekcyjnych do indywidualnych zastosowań w projektach konserwatorskich.

(tekst: Karina Ewa Niedzielska) 

Volume 26 of the series entitled Studies and Materials of the Department of Conservation and Restoration of Works of Art of the Academy of Fine Arts has been dedicated to the problematics of conserving detached wall paintings. This is a more comprehensive scientific study in both the Polish and English languages, containing a rich biography, a collection and summary of results from laboratory and field experiments analysing the parameters of historical plasterwork, contemporarily applied injection mortars, as well as authorial injection mixtures for gluing wall paintings.

The monograph summarises global trends on the topic of the influence and application of injection materials as well as different additives modifying the selected properties of these materials. The publication constitutes a compendium of knowledge for conservators, conservation students and persons interested in this field. The results of analyses described herein allow for the more conscious  application of commercial materials or own injection mixtures during conservation works, simultaneously contributing to the application of materials that are more compatible with the structure of the historical building, influencing the effectiveness of repair works, and limiting the scope of future conservation interventions.

In the scope of the analyses presented in this publication, hitherto standard testing procedures have also been subjected to verification, applied during conservation and laboratory work on injection mortars. The standard scope of such analyses has been amplified by methods taking into account the larger number of variables seen in field conditions during the designing of samples for laboratory analyses, which should influence the more precise design of injection materials for individual application in conservation projects.

(Translation: Anna Meysztowicz)