Wszczęte przewody doktorskie

2019 r.

mgr Paulina Krupa
Temat:
„Kamienne i gipsowe dzieł sztuki XIX w. na przykładzie działalności warsztatu rzexbiarskiego rodu Stehlików – techniki i technologia oraz problematyka konserwatorska ze szczególnym uwzględnieniem ołtarzy z Bazyliki oo. Franciszkanów w Krakowie”
Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Płuska
Data otwarcia: 26.04.2019 r.

mgr Angelika Bogdanowicz-Prus
Temat:
„Dzieła powstałe w kręgu mistrza, dzieło naśladowcy, kopia, kolaż czy falsyfikat – próba zdiagnozowania zagadnień na podstawie tryptyku „Sąd Ostateczny” – przypisywanego Hieronimowi Boschowi ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu”
Promotor: dr hab. Jarosław Adamowicz
Data otwarcia: 26.04.2019 r.

mgr Iwona Martynowicz
Temat:
„Goldlaki i inne laserunki na foliach metalowych gotyckich obrazów tablicowych i rzeźb polichromowanych z terenu małopolski”
Promotor: dr hab. Jarosław Adamowicz
Data otwarcia: 26.04.2019 r.

mgr Karolina Molga
Temat:
„Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w Polsce w latach 1945-1989. Z doświadczeń krakowskiego środowiska konserwatorskiego”
Promotor: dr hab. Paweł Pencakowski, prof. ASP
Data otwarcia: 26.04.2019 r.

2018 r.

mgr Dominika Tarsińska-Petruk
Temat:
„Technologia i technika ikon z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie powiązanych obecnością związków arsenu w partiach teł”
Promotor: dr hab. Zofia Kaszowska
Promotor pomocniczy:
dr Małgorzata Walczak
Data otwarcia:
2.07.2018 r.

mgr Izabela Michalik
Temat:
„Konserwacja malowideł olejnych na tekturze (i innych podłożach papierowych), ratunek czy zagrożenie? Wybrane zagadnienia konserwacji
i restauracji malowideł olejnych na tekturze. Ocena prawidłowości stosowanych metod w odniesieniu d o budowy technologicznej dzieła. Stabilność mechaniczna i optyczna stosowanych materiałów”.
Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Wyszyńska
Promotor pomocniczy:
dr Agnieszka Marecka
Data otwarcia: 2.07.2018 r.

mgr Inga Widlińska
Temat:
„Poszukiwanie rozwiązań konjserwatorskich pozwalających zatrzymać proces degradacji malowideł ściennych spowodowany zastosowaniem winylowych związków polimerowych do zastrzyków podtynkowych”
Promotor:
prof. dr hab. Edward Kosakowski
Data otwarcia:
2.07.2018 r.

2017 r.

mgr Agnieszka Trzos
Temat:
„Praktyka konserwatorska przy wybranych sarkofagach cynowych z Grobów Królewskich na Wawelu oraz mauzoleów Rodzin Promnitzów w Pzczynie i Hochbergów w Świebodzicach. Technika, technologia i systematyka”
Promotor:
dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP
Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Nosek
Data otwarcia: 20.09.2017 r.

 

2015 r.

mgr Maria Urban-Dąbek
Temat:  „Baraki byłego obozu zagłady Auschwitz II – Birkenau zlokalizowane na odcinku BIIa – poszukiwanie rozwiązań konserwatorskich pozwalających zatrzymać proces korozji chemicznej drewna”
Promotor: prof. Grażyna Korpal
Promotor pomocniczy: dr Jarosław Adamowicz
Data otwarcia: 29.10.2015 r.

2014 r.

mgr Marta Kalata-Pawłowska (Środowiskowe Studia Doktoranckie)
Temat: „Współczesne technologie i techniki kopiowania dzieł sztuki rzeźbiarskiej”
Promotor: prof. Ireneusz Płuska
Data otwarcia: 22.09.2014 r.

2013 r.

mgr Grzegorz Kostecki
Temat:
„Zagadnienia strukturalnej konserwacji malowideł tablicowych. Wzmacnianie i stabilizacja drewnianego podobrazia na przykładzie obrazu Adoracja pasterzy autorstwa Giorgio Gandini del Grano ze zbiorów KUL-u”
Promotor: Prof. Grażyna Korpal
Data otwarcia: 28.06.2013 r.

mgr Andrzej Raczkowski
Temat: „Wpływ barwnych zapraw na kolorystykę w praktyce warsztatowej malarza XVII wieku”
Promotor: dr hab. Marta Lempart-Geratowska
Data otwarcia: 28.06.2013 r.

mgr Jolanta Pollesh
Temat:
„Kreacja konserwatorska Karola Estreichera jr. Przywrócenie budynkowi Collegium Maius wyglądu z okresu XVI wieku i przekształcenia jego wnętrz na ekspozycję muzealną”
Promotor: dr hab. Marta Lempart-Geratowska
Data otwarcia: 28.06.2013 r.

mgr Józef Mitka
Temat:
„Zastosowanie nowoczesnej metody czyszczenia suchym lodem szkodliwych nawarstwień z kamiennych powierzchni zabytków i dzieł sztuki. Współczesna odpowiedź na etykę i estetykę konserwatorską. Teoria i praktyka”
Promotor: prof. Ireneusz Płuska
Data otwarcia: 18.09.2013 r.

Recenzja dr hab. Moniki Bogdanowskiej z Politechniki Krakowskiej
Recenzja dr hab. Janusza Smazy, prof. ASP z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Streszczenie

2012 r.

mgr Roland Róg
Temat: „Problematyka rozwarstwiania warstwy malarskiej podczas procesu przenoszenia (zdejmowania) malowidła ściennego na przykładach transferów malowideł o skomplikowanej technologii”
Promotor: Prof. Edward Kosakowski
Data otwarcia: 12.06.2012 r.

mgr Dorota Moryto-Naumiuk
Temat: „Problematyka konserwacji i restauracji wczesnośredniowiecznych malowideł ściennych w stanie destruktu ze stanowisk archeologicznych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Sudanie w Starej Dongoli i Banganarti”
Promotor: dr hab. Tytus Sawicki
Data otwarcia: 2.07.2012 r.

mgr Joanna Babraj
Temat: „Konserwacja oraz przeprowadzanie badań drewnianego, polichromowanego egipskiego kompleksu sarkofagowego z XX dynastii (800 r.p.n.e.) ze zbiorów Muzeum w Raciborzu. Falsyfikat czy oryginał?”
Promotor: Prof. Grażyna Korpal
Data otwarcia: 27.09.2012 r.

2011 r.

mgr Beata Skalmierska
Temat: „Jan Trycjusz – serwitor królów polskich. Konserwacja oraz rozpoznanie techniki i technologii przypisanego Janowi Trycjuszowi Portret Łukasza Piotrowskiego w odniesieniu do warsztatu artysty na przykładach portretu Wojciecha Dąbrowskiego w zbiorach Collegium Maius. Próba identyfikacji”.
Promotor: Prof. Grażyna Korpal
Otwarcie: 11.04.2011 r.

2010 r.

mgr Agata Malik-Ptaszyńska
Temat: „Określenie wpływu naprężeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi na parametry techniczne podłoży mineralnych przeniesionych malowideł ściennych”
Promotor: Prof. Edward Kosakowski
Data otwarcia: 7.10.2010 r.

mgr Ewa Tymcik
Temat: „Technologia malowideł ściennych z pałacu w Garh w Bundi w Indiach oraz projekt ich konserwacji”
Promotor: dr hab. Mieczysław Stec, prof. ASP
Data otwarcia: 21.06.2010 r.

 

2009 r.

mgr Ewa Skrzydlak
Temat: „Technologia fresku barokowego Jana Krzysztofa Jandke i Jerzego Wilhelma Naunhertza – analiza porównawcza”
Promotor: dr hab. Zofia Kaszowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Iwona Szmelter (ASP w Warszawie)
dr hab. Mieczysław Stec
Data otwarcia: 9.12.2009 r.
Data zamknięcia: 19.04.2018 r. (na wniosek doktorantki)

mgr Ihor Zamoyski
Temat: „Opracowanie metody przenoszenia malowideł ściennych na podłożu z gliny i gipsu”
Promotor: dr hab. Mieczysław Stec, prof. ASP
Recenzenci: prof. Edward Kosakowski, prof. Maria Ostaszewska

 

Podziel się wpisem na: