Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Płótnie

Kierownik Pracowni
dr hab. Anna Sękowska, prof. ASP  asekowska@asp.krakow.pl

prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska  mgeratowska@asp.krakow.pl
dr hab. Małgorzata Nowalińska, prof. ASP – adiunkt   mnowalinska@asp.krakow.pl
mgr Nadia Wywiórska nwywiorska@asp.krakow.pl

Została wydzielona w 1974 roku w wyniku przekształceń struktury Katedry Konserwacji Malowideł Sztalugowych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej kierowanej od 1966 roku przez prof. Zofię Medwecką; do roku 1997 Pracownią kierowała prof. Małgorzata Schuster-Gawłowska. W latach 1997-2017 Pracownią kierowała prof. Jadwiga Wyszyńska.

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone dla studentów II, III i V roku specjalności konserwacja i restauracja malarstwa. Wiedza z zakresu konserwacji i restauracji malowideł na podobraziu płóciennym przekazywana jest w formie wykładów, pokazów i ćwiczeń, w oparciu o bezpośredni kontakt studentów z obiektami zabytkowymi przydzielonymi indywidualnie. Wykłady obejmują zagadnienia dotyczące struktury warstw budujących malowidło i współzależności wynikających z ich zróżnicowanych właściwości fizykochemicznych, po czym następuje omówienie oraz demonstracja metod. W ramach ćwiczeń studenci wykonują zabiegi zabezpieczania malowidła, oczyszczania lica i odwrocia, usuwania nieautorskich, wadliwie wykonanych nawarstwień. Konserwacja techniczna obejmuje mechaniczne i strukturalne wzmacnianie podobrazia płóciennego i występujących nawarstwień m.in.: prostowanie deformacji, dublaż oraz uzupełnienia ubytków zaprawy i warstwy malarskiej, co wchodzi już w zakres konserwacji estetycznej i często wiąże się z koniecznością rozstrzygania problemów natury artystycznej, historycznej, a także etycznej. Od początkowych zajęć studenci poznają zasady dokumentowania obiektu. W Pracowni realizowane są prace magisterskie.

12