Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie

Kierownik Pracowni
dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP   jadamowicz@asp.krakow.pl

dr Aleksandra Hola – adiunkt   ahola@asp.krakow.pl
mgr Grzegorz Kostecki – wykładowca   gkostecki@asp.krakow.pl
mgr Filip Pelon – asystent   fpelon@asp.krakow.pl

Pracownię wydzielono z Katedry Konserwacji Malowideł Sztalugowych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej. Pierwszym kierownikiem Pracowni była prof. Zofia Medwecka.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są dla studentów II, IV i V roku specjalności konserwacja i restauracja malarstwa. Wiedza z zakresu konserwacji i restauracji malowideł na podobraziu drewnianym przekazywana jest w formie wykładów, pokazów i ćwiczeń, w oparciu o bezpośredni kontakt studentów z obiektami zabytkowymi przydzielonymi indywidualnie.

Wykłady i ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania prac badawczych, konserwatorskich i dokumentacyjnych przy malowidłach na podobraziu drewnianym. Program studiów rozwija umiejętności rozpoznawania budowy technologicznej obiektów, techniki ich wykonania i współzależności warstw technologicznych wynikających z ich zróżnicowanych właściwości fizykochemicznych. Obejmuje podstawowe zagadnienia związane z konserwacją obrazów tablicowych, zabezpieczania lica i oczyszczania odwrocia malowideł, usuwania wadliwych, późniejszych nawarstwień, strukturalnego wzmacniania i konsolidacji podobrazi drewnianych, uzupełniania ubytków warstw technologicznych, a także zagadnień estetycznych i ekspozycyjnych. Zawiera także zagadnienia profilaktyki konserwatorskiej obrazów tablicowych

Wykłady i ćwiczenia dla II roku dotyczą metodyki konserwatorskiej, zasad dokumentowania prac konserwatorskich, rozpoznawania budowy technologicznej malarstwa tablicowego oraz problematyki związanej z anatomią drewna. Większość przewidzianych w programie ćwiczeń studenci wykonują na zabytkowych malowidłach na drewnie.

Wykłady i demonstracje prowadzone dla IV roku obejmują zagadnienia dotyczące struktury warstw budujących malowidła na drewnie, wzmacniania strukturalnego podobrazi drewnianych oraz optymalnych metod i materiałów wprowadzanych w procesie konserwacji. Wykłady dla V roku odnoszą się do zagadnień związanych z dualnym charakterem konserwowanego dzieła sztuki i problemów estetycznych w procesie konserwacji. Program obejmuje wykłady monograficzne dotyczące wybranych zagadnień z zakresu malowideł na drewnie. W ramach ćwiczeń studenci prowadzą pełną konserwację indywidualnie przyznanych obrazów tablicowych, zróżnicowanych technologicznie, lub kontynuują konserwację dzieł podjętą przez poprzednie roczniki. W Pracowni realizowane są prace magisterskie.

DSC_7569DSC_7544