Wystawa 2022: Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych

Poniższy wpis jest częścią Wystawy Końcoworocznej 2022 on-line – prezentacji działań poszczególnych pracowni i zakładów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2021/2022.

Strona główna Wystawy dostępna jest pod następującym adresem: Wystawa Końcoworoczna 2022.
Wystawę śledzić można także na facebooku oraz instagramie pod hashtagiem #wystawawkirds2022.

Katedra Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych
Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych

kierowniczka pracowni: dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, prof ASP
dr Anna Forczek-Sajdak, mgr Regina Główczak, mgr Karolina Molga

Zajęcia z przedmiotu Konserwacja i Restauracja Malowideł Ściennych prowadzone są na II, III i V roku studiów na specjalizacji konserwacja malarstwa. Przybliżają zagadnienia teorii i praktyki w konserwacji i restauracji malowideł ściennych, metodyki pracy oraz zagadnień dotyczących profilaktyki i ochrony obiektów zabytkowych.

Studenci II, III, IV i V roku odbywają wyjazdy na zajęcia terenowe, co w przypadku tak wyjątkowej materii, jaką są malowidła ścienne, stanowi nieocenioną możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. Zdjęcia pokazują pracę studentów w trakcie zajęć oraz podczas wyjazdów.

Studentka Aleksandra Biedrzycka (II rok) podczas uzupełniania ubytków zaprawy, r.a. 2021/2022, fot. mgr Regina Główczak

Na II roku studiów prowadzone są wykłady oraz ćwiczenia na malowidłach tzw. próbnych w pracowni. Wykłady stanowią wprowadzenie do konserwacji i restauracji malowideł ściennych in situ oraz przygotowują do prac na ćwiczeniach. Studentki i studenci rozpoznają budowę malowidła, odsłaniają warstwę malarską spod późniejszych nawarstwień, uczą się jak wzmacniać osłabioną strukturę oraz uzupełniają ubytki warstwy zaprawy. Podsumowaniem prac jest dokumentacja pisemna i fotograficzna wraz z wykonaniem rejestrów stanu zachowania i przeprowadzonych zabiegów. Zajęcia na II roku są najczęściej pierwszym spotkaniem młodych konserwatorów z problematyką konserwacji malowideł ściennych.

Na III roku układ zajęć wygląda podobnie: są to wykłady oraz ćwiczenia w pracowni, jednak obejmują one już inny zakres prac. Wykłady stanowią dalsze wprowadzanie w złożoną problematykę konserwacji i restauracji malowideł ściennych oraz stanowią teoretyczny wstęp do ćwiczeń praktycznych. Na zajęciach studenci uzupełniają ubytki warstwy malarskiej na tzw. próbnych malowidłach metodą znaku graficznego (kreski, kropki). Dodatkowym zadaniem jest przygotowanie i prezentacja referatu dotyczącego zagadnień związanych z prewencją, konserwacją lub restauracją malowideł ściennych.

Student Szymon Goncerz (II rok) podczas uzupełniania ubytków zaprawy, r.a. 2021/2022, fot. mgr Regina Główczak

Jednym z elementów przedmiotu jest też wyjazd w celu przeprowadzenia badań odkrywkowych. W październiku 2021 i w kwietniu 2022 r. studentki III i V roku odbyły wyjazd na badania odkrywkowe nawarstwień ściennych w Pałacu Struga na Dolnym Śląsku. Była to wyjątkowa możliwość zdobycia doświadczenia przy nieodkrytych do tej pory warstwach malarskich. Wszystkie wnioski i spostrzeżenia zostały opracowane w postaci dokumentacji konserwatorskiej.

Studentki V roku odbyły w październiku 2021 roku wyjazd na zajęcia z badań odkrywkowych nawarstwień ściennych w Pałacu Struga na Dolnym Śląsku. Malowidła ścienne stanowią nieodłączną część architektury, stąd wyjazdy studentów w ramach zajęć są stałym elementem programu studiów. Dolny Śląsk jest na nas szczególnie atrakcyjny, ze względu na wiele nieodkrytych do tej pory wnętrz, zdobionych malowidłami. Badania nawarstwień ściennych w pałacu w Strudze umożliwiły studentom badanie malowideł sięgających XVI w.

Studentka Sara Krokosz (II rok) podczas uzupełniania ubytków zaprawy, r.a. 2021/2022, fot. mgr Regina Główczak
Studentka Aleksandra Fedorowicz (II rok) podczas uzupełniania ubytków zaprawy, r.a. 2021/2022, fot. mgr Regina Główczak
Studentka Olga Klus (II rok) podczas odsłaniania warstwy malarskiej, r.a. 2021/2022, fot. mgr Regina Główczak
Studentka Kaja Świerczewska (II rok) podczas odsłaniania warstwy malarskiej, r.a. 2021/2022, fot. mgr Regina Główczak
Studentka Wiktoria Falkowicz (II rok) podczas uzupełniania ubytków zaprawy, r.a. 2021/2022, fot. mgr Regina Główczak
Studentka Marta Gazda (II rok) podczas uzupełniania ubytków zaprawy, r.a. 2021/2022, fot. mgr Regina Główczak