Zasady przyjęć na I rok studiów

Rekrutacja 2021/22

Wydział: Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Poziom i forma studiów: stacjonarne jednolite studia magisterskie
Specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa, konserwacja i restauracja rzeźby
Czas trwania studiów: 12 semestrów
Limit przyjęć: 20 osób (łącznie na obie specjalności)

Zasady przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 do pobrania w formacie pdf.

Ważne terminy

 • Rejestracja online: 25 maja – 8 czerwca 2021 r.
 • Przesyłanie dokumentów (wielkość do 20 MB): w okresie trwania rejestracji online 25 maja – 8 czerwca 2021 r.
  (maturzyści 2021 po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2021 roku)
 • Egzamin: etap I – 15, 16, 17 czerwca 2021 (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)
 • Egzamin: etap II – 22, 23, 24 czerwca 2021 (kandydat otrzymuje termin egzaminu)

Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu – czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 8 czerwca 2021 o godz. 23:45

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin praktyczny (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Przebieg egzaminu wstępnego

ETAP 1

Przegląd i ocena prac wraz z rozmową

(kandydaci przesyłają prace w formie plików elektronicznych)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia prezentują Komisji Rekrutacyjnej prace własne w ilości ok. 30 sztuk:

 • na specjalność konserwacja i restauracja malarstwa: do 10 obrazów (w dowolnej technice malarskiej), do 10 rysunków oraz szkice
 • na specjalność konserwacja i restauracja rzeźby: dokumentację fotograficzną do 10 rzeźb, do 10 rysunków oraz szkice.

Prace powinny być podpisane i datowane.

Kandydaci przesyłają prace własne w formie plików elektronicznych z wykorzystaniem udostępnionego systemu informatycznego ASP.

W wyznaczonym terminie prezentują komisji prace własne w formie wideokonferencji za pośrednictwem narzędzia Teams z pakietu MS Office 365 ASP. Prowadzona w trakcie
prezentacji rozmowa z kandydatem może dotyczyć prezentowanych prac, zainteresowań zawodowych kandydata oraz zainteresowań związanych z kierunkiem studiów.
Prezentowane prace wraz z rozmową podlegają ocenie punktowej.

ETAP 2

Egzamin praktyczny

(egzamin praktyczny na uczelni)

Na specjalność konserwacja i restauracja malarstwa zadania obejmują:

 • malarstwo – studium martwej natury,
 • rysunek – studium postaci1.

Na specjalność konserwacja i restauracja rzeźby zadania obejmują:

 • studium głowy w glinie2,
 • rysunek – studium postaci1.

Zaleca się technikę olejną w zadaniach malarskich, węgiel lub ołówek w rysunkach.

1 W przypadku ewentualnych ograniczeń związanych z obecnością modela w trakcie egzaminu praktycznego, kandydat wykonuje zadanie rysunkowe w oparciu o martwą naturę.

2 W przypadku ewentualnych ograniczeń związanych z obecnością modela w trakcie egzaminu praktycznego, kandydat wykonuje zadanie rzeźbiarskie – studium dłoni.

Materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu praktycznego:

 • na specjalność konserwacja i restauracja malarstwa: zagruntowane podobrazie na jedno zadanie malarskie, farby olejne, pędzle i inne przybory do malowania, papier rysunkowy B-1 (100 x 70 cm) oraz szkicownik w formacie A3, węgiel rysunkowy, ołówki i inne przybory do rysowania,
 • na specjalność konserwacja i restauracja rzeźby: przybory do modelowania w glinie, papier rysunkowy B-1 (100 x 70 cm) oraz szkicownik w formacie A3, węgiel rysunkowy, ołówki i inne przybory do rysowania.

Punktacja

ETAP 1

Przegląd i ocena prac

Kandydat może uzyskać maksymalnie 35 punktów.
Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 10 punktów.

ETAP 2

Egzamin praktyczny

Kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Dla specjalności konserwacja i restauracja malarstwa:

 • malarstwo: maksymalnie 30 punktów,
 • rysunek: maksymalnie 30 punktów,

dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby:

 • rzeźba: maksymalnie 30 punktów,
 • rysunek: maksymalnie 30 punktów,

Warunkiem zaliczenia tego etapu jest uzyskanie przez kandydata minimum 35 punktów.

Ocenie podlegają dwa etapy egzaminu, w etapie drugim wszystkie zadania egzaminu praktycznego.
Łącznie za etapy I-II kandydat może otrzymać maksymalnie 95 punktów.
Egzamin wstępny na kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 45 punktów.

W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny wszystkich etapów egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W wypadku takiej samej ilości punktów za egzamin praktyczny – o pozycji kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą lokatę osobie, która otrzymała więcej punktów za przedmiot kierunkowy – studium martwej natury/studium głowy w glinie.

Podziel się wpisem na: