Przedłużenie ważności legitymacji na semestr letni roku akad. 2018/19

4 marca 2019

Uprzejmie prosimy o zebranie elektronicznych legitymacji studenckich przez gospodarzy roku i złożenie ich w Dziale Nauczania (pl. Matejki 13, pok. 118,  godz.  11.00 – 14.00).

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – 11 marca br. (poniedziałek)

Warunkiem przedłużenia ważności legitymacji studenckiej jest posiadanie aktualnych badań lekarskich (dotyczy studentów wszystkich lat studiów). Badania można wykonać nieodpłatnie w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Zygmunta Augusta 1, na podstawie skierowania wydanego przez dziekanat danego wydziału.

Przypominamy, że student powracający z urlopu długoterminowego udzielonego z powodu długotrwałej choroby jest zobowiązany do wykonania kontrolnych badań lekarskich i przedłożenia zaświadczenia lekarskiego w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru. Dział Nauczania nie będzie przedłużał legitymacji studenckich w przypadku gdy po powrocie z urlopu zdrowotnego student nie będzie miał aktualnych badań.