Japonia

7 grudnia 2009

WTOREK, 8 GRUDNIA 2009 godz. 17.00

SMOLEÑSK 9, S.202

 

NA ZDJÊCIA Z PODRÓ¯Y ZAPRASZAJ¡:

JAROSŁAW ADAMOWICZ I REGINA KOZIK